February 11th, 2019 by sbobetapac

Taekwondo เทควันโด รู้จักประวัติความเป็นมาของกีฬาประจำชาติเกาหลี

Taekwondo

Taekwondo เทควันโด กีฬาประจำชาติเกาหลี ที่มีคนเล่นถึง 70 ล้านคน ใน 123 ประเทศทั่วโลก โดยมี 3 ล้านคนที่เป็นนักกีฬาในระดับสายดำ ความหมายของคำว่า เท (Tae) คือ การปะทะหรือโจมตีด้วยเท้า ควัน (Kwon) คือ การปะทะหรือโจมตีด้วยมือ และ โด (Do) คือ หลักการหรือศิลปะ ดังนั้นโดยรวมแล้ว เทควันโด (Taekwondo) หมายถึง ศิลปะหรือหลักการของการปะทะหรือโจมตีด้วยเท้าและมือ เป็นกีฬาที่ผสมผสานระหว่างการต่อสู้ การป้องกันตัวเอง กีฬา การออกกำลังกาย การฝึกสมาธิและปรัชญา

กีฬาเทควัน โด เป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศเกาหลี ที่มีประวัติที่ยาวนาน โดยทั่วไปรูปแบบของการฝึกมี 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกเป็นแบบฝึกเพื่อการทหารดั้งเดิม ขณะที่แบบที่สอง เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ที่มีเรื่องของความเร็วและการแข่งขันมากกว่า

ความสำเร็จและความก้าวหน้าของเทควันโดมีอย่างมากโดยเฉพาะหลังจากการอยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี ค.ศ. 1940-1945 เมื่ออาจารย์ ซอง คุก ดี แห่งสำนัก Teakyondo ได้สาธิตเทควันโดให้เห็นความแตกต่างจากกีฬาศิลปป้องกันตัวของจีนและญี่ปุ่น และมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนเทควันโด และสมาคม Korean Taekwondo Association (KTA) ได้ก่อตั้งขึ้น และต่อมามี 2 สมาคมเทควันโดในระดับนานาชาติเกิดขึ้น 2 สมาคมได้แก่ สหพันธ์เทควันโดนานาชาติ (International Taekwondo Federation: ITF) ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1966 ตามด้วย สหพันธ์เทควันโดโลก (World Taekwondo Federation: WTF) ในปี ค.ศ. 1973 และเทควันโดได้รับบรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม ในปี ค.ศ. 1974 และกีฬาโอลิมปิกเกมในปี ค.ศ. 2000 ปัจจุบันมีการแข่งขันตั้งแต่กีฬาโอลิมปิก เอเชียนเกม กีฬามหาวิทยาลัยโลก กีฬาในเครือจักรภพ กีฬาเอเชียใต้

ใน การแบ่งระดับความสามารถของนักกีฬาเทควันโด ใช้การแบ่งด้วยสายสี ที่มีความหมายและระดับความสามารถที่แตกต่างกัน ของแต่ละกลุ่มความสามารถ โดยทั่วไปตั้งแต่สายดำ (สายที่มีความสามารถสูงสุด) จนถึงสายขาว (เป็นสายการแข่งขันที่มีระดับต่ำที่สุด) อย่างไรก็ตามระบบของการเลื่อนชั้นและเข็มขัดมีความแตกต่างกันในแต่ละ โรงเรียนหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดเกณฑ์ในเรื่องนี้ที่แตกต่างกันไม่ตายตัวหรือเหมือนกันทั้งหมด การแบ่งตามอายุโดยสหพันธ์เทควันโดโลกและโอลิมปิกก็เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาเท ควันโด โดยกลุ่มแรกอายุระหว่าง 14-17 ขณะที่กลุ่มที่ 2 ระหว่างอายุ 18 ปีและสูงกว่า

ประวัติเทควันโดในไทย

ประวัติของเทควันโดในประเทศไทยมีไม่นาน นัก โดยช่วงแรกของการเข้ามาไม่ใช่เพื่อการแข่งขันเช่นในปัจจุบัน แต่เป็นการเข้ามาเพื่อใช้ฝึกทหารอเมริกันที่มารบในสงครามเวียตนาม ในช่วงปี พ.ศ. 2508 พร้อมๆกับกี่สอนให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ การสอนเทควันโดให้กับประชาชนไทยมีโดยตรงจากอาจารย์ซองคิยอง ในปี พ.ศ. 2516 และในปี พ.ศ. 2519 จึงได้ขยายการฝึกสอนไปยังโรงเรียนทหารและหน่วยทหารของไทย

สมาคม เทควันโดแห่งประเทศไทยได้มีการสถาปนาในปี พ.ศ. 2525 โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า สมาคมส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวเทควันโด และเปลี่ยนเป็นสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2528 พร้อมกับการเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์เทควันโดโลก และสหพันธ์เทควันโดเอเชีย และอื่นๆ อีกมากมาย มีการพัฒนาการฝึกซ้อมและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง จนนักกีฬาเทควันโดของไทยได้รับเหรียญทองแดง เหรียญเงินจาการแข่งขันโอลิมปิก และเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกเยาวชน
ผลงานและการดำเนินการของสมาคมฯ ทำให้กีฬาเทควันโดได้รับความสนใจและฝึกซ้อมจากเยาวชนไทยอย่างมาก มีโรงเรียนฝึกสอนมากมายกระจายไปทั่วประเทศ เป็นอีกชนิดกีฬาที่ไม่มีการได้เปรียบ เสียเปรียบในการแข่งจากการที่เทควันโดใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักเป็นเกณฑ์ในการ พิจารณาเช่นเดียวกับมวยสากลหรือยูโด อย่างไรก็ตามการตัดสินโดยผู้ตัดสินก็ยังคงเป็นปัญหาที่คาใจนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ปกครองอยู่เป็นระยะๆ

การ บริหารจัดการที่ดี มาตรฐานของการสอน และการจัดการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน จะช่วยให้กีฬาเทควันโดยิ่งมีชื่อเสียงและได้รับความสนใจจากคนไทยมากขึ้น

 

Taekwondo เทควันโด  ประโยชน์ของการเล่นเทควันโด

1.พัฒนาเรื่อง การทรงตัว เพราะเมื่อกำลังยกขาเตะ เด็กจะยืนเพียงขาเดียว
2.พัฒนาเรื่อง ความยืดหยุ่น และ ความคล่องตัว เรื่องจาก เทควันโด เน้นเตะสูง และการหมุนตัวเตะ
3.พัฒนาเรื่อง กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และระบบข้อต่อ เนื่องจากต้องกระโดด ต้องเตะ ต่อย มือ เท้าต้องกระทบเป้าเตะ ส่วนระบบข้อต่อได้จากการปัด การหมุนข้อมือ หมุนตัว
4.พัฒนาเรื่องระบบการหายใจ และช่วยพัฒนาระบบเผาผลาญอาหาร เพราะเป็นกีฬาที่ต้องการเคลื่อนไหว และต่อเนื่อง เคลื่อนที่เร็ว
5.เสริมสร้างความเชื่อมั่น และบุคลิกภาพ รวมทั้งพัฒนาเรื่อง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
6.ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่น ข้อต่อต่างๆ มีการเคลื่อนไหว
7.ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และหัวใจสูบฉีดเลือดได้ดี

ประโยชน์เมื่อได้ฝึกเล่นเป็นประจำ

การเล่นกีฬาเกือบทุกประเภทจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยกันทั้งนั้น แต่สิ่งสำคัญถ้าอยากให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราจำเป็นต้องเล่นกีฬาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และแต่ละครั้งไม่ควรน้อยกว่า 30 นาที ก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่กับการเล่นกีฬา และสำหรับกีฬาเทควันโดถ้าเราฝึกฝนเป็นประจำก็จัดได้ว่าเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงได้ไม่แพ้กีฬาหรือการออกกำลังกายประเภทอื่นกันเลย สำหรับประโยชน์ทั่วไปที่

เราจะได้รับจากการเล่นกีฬาเทควันโดนั้น พอจะสรุปได้ดังนี้

1. เพื่อทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เพราะการเล่นกีฬาเทควันโด เราต้องใช้การเคลื่อนไหวเกือบทุกส่วนของร่างกาย จึงมีผลทำให้กล้ามเนื้อกระชับและแข็งแรง โดยเฉพาะแขนขาเพราะท่าของกีฬาเทควันโดจะเป็นในลักษณะท่าเตะและท่ายืดแขนไปข้างหน้า รวมทั้งใช้ในการปัดป้องคู่ต่อสู้ และในระหว่างการฝึกจะต้องมีการฝึกจังหวะการหายใจและการเปล่งเสียง จึงมีส่วนในการช่วยทำให้ปอดทำงานดีขึ้น ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น ทำให้ระบบภายในร่างกายโดยเฉพาะระบบเลือดไหลเวียนดี และร่างกายสามารถได้รับออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้อย่างเต็มที จึงมีส่วนในการช่วยทำให้ร่างกายของเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

2. ช่วยในการฝึกสมาธิ โดยเฉพาะถ้าใครฝึกเพื่อใช้ในการแข่งขัน เรื่องของสมาธิจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก SBOBET เพราะเราต้องคอยจับดูการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งขันอยู่เสมอๆ ตลอดเวลาในการแข่งขัน นอกจากนี้การฝึกสมาธิยังมีส่วนในการช่วยทำให้สมองมีความจำดี ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

3. เป็นวิชาป้องกันตัว เพราะจริงๆ แล้วก่อนที่เทควันโดจะถูกบรรจุเป็นกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเกือบทุกประเภทนั้น เทควันโดคือศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่า ของประเทศเกาหลีมาก่อน และต่อมาจึงได้มีการแพร่หลายไปเกือบทั่วโลก และได้รับนิยมจากผู้คนเป็นจำนวนมาก จึงมีการบรรจุศิลปะป้องกันตัวเทควันโดเป็นกีฬาประเภทหนึ่งในเกมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและในระดับโลก

4. ช่วยในการผ่อนคลายความตรึงเครียดในอารมณ์และจิตใจ ทำให้ผู้ฝึกนอนหลับสนิท และเป็นคนใจเย็นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี

5. เป็นการฝึกการมีระเบียบวินัย และความอดทนไปพร้อมๆ กัน จึงเป็นกีฬาที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ ที่กำลังเจริญเติบโต

 

ข้อดีของการเล่นกีฬาเทควันโด

 • เทควันโดช่วยเสริมพัฒนาด้านการทรงตัว เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ความเชื่อมั่นในตัวเอง
 • เทควันโดช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ข้อต่อส่วนต่างๆ ให้มีความแข็งแรง มีความยืดหยุ่น และคล่องตัวมากขึ้น
 • เทควันโดช่วยส่งผลต่อระบบหายใจ ทำให้อวัยวะภายในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย และมีสุขภาพที่แข็งแรง
 • เทควันโดช่วยเสริมสร้างสมาธิให้ดีขึ้น และมีระเบียบวินัย
 • เทควันโดช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ ให้เด็กรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 • เทควันโดเป็นกีฬาที่สามารถใช้ป้องกันตัวในชีวิตประจำวันได้
 • เป็นการฝึกใช้ไหวพริบ ช่วยให้เด็กสามารถรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

จุดมุ่งหมายของการเล่นกีฬาเทควันโด

กีฬาเทควันโดมีเปิดสอนกันอย่างกว้างขวาง มีสถานที่สอนกันอยู่หลายแห่ง รวมไปถึงในสถาบันการศึกษาบางแห่งก็เปิดสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นกีฬาที่สามารถเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ที่สำคัญยังเป็นกีฬาที่มีประโยชน์หลายอย่าง และยังช่วยฝึกทักษะต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้สายตา การหายใจ การเคลื่อนไหวต่างๆ โดยเฉพาะสำหรับเด็กจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงทำให้มีผู้ปกครองหลายท่านที่สนใจส่งบุตรหลานมาทำการฝึกฝนตั้งแต่ยังเล็ก และถ้าตั้งใจจริงในการฝึกฝนกีฬาเทควันโดก็จัดเป็นกีฬาที่มีประโยชน์ไม่แพ้กีฬาประเภทอื่นเช่นกัน

1. เพื่อเป็นศิลปะในการป้องกันตัว อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเทควันโดเป็นกีฬาที่เริ่มมาจากศิลปะการป้องกันตัวแบบมือเปล่า ก่อนที่จะนำมาบรรจุเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง จึงมีผู้สนใจฝึกไว้เพื่อป้องกันตัวและเป็นการออกกำลังกายไปพร้อมๆ กัน

2. เพื่อเป็นการออกกำลังกาย เพราะท่าที่ใช้สำหรับการฝึกเทควันโด จะมีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกายยืดหยุ่นได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และเจริญเติบโตดีขึ้น โดยเฉพาะในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต และยังเป็นการฝึกสมาธิช่วยให้สมองพัฒนาไปได้ดีเพราะเราต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ในระหว่างการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาถ้าสมาธิไม่ดีพออาจเกิดพลาดท่าในระหว่างการแข่งได้ ท่าที่ใช้ในการฝึกยังอาศัยหลักในการเปล่งเสียงเป็นการช่วยบริหารปอด ทำให้ออกซิเจนไหลเวียนดีขึ้น ช่วยให้สมองผ่อนคลาย จึงสามารถช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดี

3. เพื่อเป็นการศึกษาและเรียนรู้วิธีการเล่น เนื่องจากเทควันโดเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม ทำให้บางครั้งหลายคนที่เลือกเล่นกีฬาประเภทนี้ เพราะมีความอยากรู้ในกฎกติกาและวิธีต่างๆ ในการเล่น และสำหรับบางคนการเล่นกีฬาหลากหลายประเภทก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่น่าสนใจ และยังเป็นวิธีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

4. เพื่อเป็นเกมการแข่งขัน เพราะเทควันโดจัดเป็นเกมเล่นกีฬาที่ได้รับความนิยมกันไปทั่วโลกดังที่กล่าวมาแล้ว และยังเป็นกีฬาที่ถูกบรรจุไว้เกือบทุกโปรแกรมการแข่งขัน SBO ทำให้ผู้ที่มีใจรักกีฬาในด้านนี้สนใจในการฝึกซ้อมเพื่อลงแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันในประเทศไทยก็มีการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจสามารถฝึกซ้อมและทำการแข่งขันเพื่อแข่งกันทั่วไปในระดับประเทศและในระดับโลกเช่นเดียวกัน

 

ติดตามบทความดีดีได้ที่ http://blackhawkpartners.co

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,

February 8th, 2019 by sbobetapac

เทควันโด เรียนรู้วิถีแห่งการใช้มือและเท้าในการต่อสู้ของชาวเกาหลี

เทควันโด

เทควันโด เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธของชาวเกาหลี คำว่า “เท” (태) แปลว่า เท้าหรือการโจมตีด้วยเท้า; “ควัน” (권) แปลว่า มือหรือการโจมตีด้วยมือ; “โด” (도) แปลว่า วิถีหรือสติปัญญา ดังนั้นเทควันโดโดยทั่วไป หมายถึง วิถีแห่งการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัว หรือการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัวอย่างมีสติ

จากประวัติศาสตร์ซึ่งเผยแพร่ในช่วงแรกนั้น หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง เกาหลีที่ถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นในปี 1910-1945 เทควันโดได้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้คาราเต้ของญี่ปุ่นเป็นพื้นฐาน แล้วผสมผสานกับศิลปะการต่อสู้ของเกาหลีประเภทอื่นเช่น taekyon subak ทำให้เทควันโดเป็นการต่อสู้ที่แตกต่างสวยงาม โดยใช้เท้าเป็นหลักซึ่งแตกต่างจากคาราเต้ ทั้งรูปแบบการต่อสู้ จุดเด่น การยืน ฟุตเวิร์ก อย่างชัดเจน

เทควันโดเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้เข้าร่วมเป็นกีฬาโอลิมปิกเพราะการสนันสนุนของรัฐบาลเกาหลีใต้ และความแตกต่างทางด้านการต่อสู้อย่างชัดเจน

ลำดับสายของเทควันโด

เทควันโด แบ่งการเรียนออกเป็นตามลำดับชั้นของความสามารถ โดยเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นเลย(พื้นฐาน) จนถึงขั้นฝึกทักษะครบถ้วน (สายดำ) โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด 10 ชั้น ซึ่งในเมืองไทยใช้สายสีเป็นสัญลักษณ์

สีของสายคาดเอวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงแค่การเรียงลำดับขั้นเท่านั้น เพราะสายแต่ละสีนั้น มีความหมายถึงการเพิ่มของการรับรู้และพัฒนาการของผู้เรียน ระบบสีของสายแสดงขั้นของการพัฒนา และมันยังแสดงถึง การเติบโตของการรับรู้ของแต่ละบุคคล การพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาทางด้านการต่อสู้ในยิมหรือโรงฝึก(dojang) เท่านั้นแต่มันแสดงถึงบุคลิกภาพ และการเติบโตทางด้านความคิดนอกยิมหรือการดำเนินชิวิตอีกด้วย

มีความหมายถึง การเกิดหรือการเริ่มต้นของเมล็ดพันธ์ นักเทควันโดสายขาวก็คือ จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เช่นเดียวกับเมล็ดพันธ์ วัยที่เหมาะกับการเรียนเทควันโด เริ่มตั้งแต่ 6 ขวบเป็นต้นไป ทั้งหญิงและชาย

Yellow สีเหลือง

หมายถึง ลำแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นลำแสงที่ส่องสว่างที่ให้แก่เมล็ดพันธ์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นแห่งชิวิตใหม่ นักเทควันโดสายเหลืองเปรียบดัง การได้รับรัศมีการเริ่มต้นของการเรียนรู้ และ การเปิดในตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้ และการฟังครูหรืออาจารย์

Green สีเขียว

หมายถึง การเติบโตของเมล็ดพันธ์ที่งอกและปักลำต้นลงกับพื้นดิน และอยู่ใต้แสงแห่งดวงอาทิตย์ จนค่อยๆ พัฒนาเติบโตเป็นต้นไม้ เหมือนนักเทควันโดสายเขียวที่อยู่ในขั้นของการพัฒนาและเติบโต และเริ่มต้นกับการเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้อ

Blue สีฟ้า

เปรียบกับการที่ต้นไม้ได้เจริญเติบโตงอกงามจนสูงถึงท้องฟ้า ซึ่งเปรียบเหมือนกับนักเทควันโดสายฟ้าที่ได้ขยับไปในขั้นสูงกว่า เหมือนที่ต้นไม้ได้สูงขึ้นทุกวัน และได้รับแสงแดดในการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อการเติบโตและพัฒนาในทางเทควันโดต่อไป

Red สีแดง

หมายถึง ความร้อนแรงแห่งดวงอาทิตย์ที่ต้นไม้งอกงามไปถึง นักเทควันโดสายแดง จัดว่าเป็นขั้นที่สูงกว่าสายอื่นๆมากพวกเขาได้เรียนรู้รายละเอียดของเทควันโด และเหมือนกับต้นไม้ที่เจริญเติบโต จนกิ่งก้านงอกงามถึงดวงอาทิตย์ ถึงตอนนี้นักเทควันโดสายแดงก็ได้เรียนรู้ ในการระมัดระวัง การใช่วิชาที่เรียนมาและรู้จักการใช่สัดส่วนของร่างกายให้เป็นประโยชน์มากขึ้น

Black สีดำ

หมายถึง ความมืดเหนือแสงแห่งดวงอาทิตย์ นักเทควันโดสายดำ จะแสวงหาความรู้ใหม่แห่งศิลปะการป้องกันตัวพวกเขาจะเริ่มต้นกับการสอนผู้อื่น เช่นเดียวกับที่เริ่มต้นเพาะเมล็ดใหม่ ซึ่งก็คือนักเรียนสายขาวรุ่นแล้ว รุ่นเล่า อีกทั้งเพื่อเป็นการฝังรากลึกในศิลปะการต่อสู้ แต่ถึงอย่างนั้นต้นไม้ก็ยังไม่หยุดเจริญเติบโต เหมือนที่นักเทควันโดสายดำทุกคน ที่ยังไม่หยุดกระบวนการขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเอง

 

เทควันโด ท่าเตะพื้นฐานต่างๆ

เทคนิคการเตะของกีฬาเทควันโด นับว่าเป็นการเตะที่ classic ที่สุดในโลก ไม่นับการเตะที่หนักที่สุดในโลกคือ มวยไทย และท่าเตะที่คมที่สุดในโลก คือ คาราเต้

แต่จุดเด่นของการเตะแบบ เทควันโด คือท่าเตะที่สวยงาม หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเท่ห์ก็ได้ การเตะแบบเทควันโดยังเป็นการเตะที่มีความเร็ว และต้องอาศํยการฝึกที่ต้องความพยายาม และอาศัยสะโพกเป็นหลักในการส่งแรง อาศัยขาที่มีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นสูงในการเตะเพื่อสร้างกำลังและการเตะที่สมบูรณ์

1.ท่าเตะด้านหน้าของเทควันโด (Front Kick)

เน้นการยกเข่าข้างที่เตะให้สูง ยิ่งยกเข่าหรือแทงเข่าเร็วมากเท่าใดการเตะก็เร็วตามไปด้วยนะครับ และย่อเข่าข่างที่ยืดเล็กน้อยครับเพื่อการทรงตัวที่ดี เหยียดขาให้เต็มที่โดยใช้กำลังไปที่สะโพกและให้หลังเท้าเป็นอาวุธในการใช้ต่อสู้ครับ และพับขากลับด้วยความเร็วครับ เพื่อเตรียมตัวในการเตะครั้งต่อไปครับ

2.ท่าเตะด้านข้างของเทควันโด (Side Kick)

เน้นการยกเข่าข้างที่เตะ ยิ่งยกเข่าหรือแทงเข่าเร็วมากเท่าใดการเตะก็เร็วตามไปด้วยเช่นกัน และพลิกตัวให้สันเท้าชี้ไปหาเป้าหมาย ในลักษณะสันเท้าใกล้สะโพกพร้อมขาที่พับอยู่ ขนานกับพื้น ออกแรงทีบไปหาเป้าหมายให้เร็ว และหันหน้าตามองผ่านไหล่ และพับขากลับมาในท่าเริ่มต้น

3.ท่าเตะตวัดของเทควันโด (Round Kick)

เช่นกัน เน้นการยกเข่าหรือแทงเข่าที่เร็ว พร้อมขาท่อนล่างเป็นจุดหมุนบิดสะโพกส่งแรงเตะตวัดออกไป อาวุธที่ใช้คือที่หลังเท้า หรือเป็นจมูกเท้า และพับขากลับมาในท่าเริ่มต้น

4.ท่าเตะกลับหลังของเทควันโด (Back Kick)

พลิกตัวกลับหันหลัง พร้อมหันหน้ามองผ่านไหล่ ย่อตัวเล็กน้อยและยกเท้าขึ้นพร้อมพับเข่า หันฝ่าเท้าออกไปหาเป้าหมาย ทีบเท้าออกไปด้วยกำลังที่ส่งมาจากสะโพก พับขากลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้น

5.ท่าเตะเหยียบลงของเทควันโด(Chop Kick)

ยกเข่าสูงหรือแทงเข่าสูง พร้อมเหยียดเท้าให้สูง และตบลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้ฝ่าเท้าตบลงสู่เป้าหมาย หรือบางคนอาจจะใช้ส้นเท้าฟันลงที่เป้าหมาย

6.เตะตวัดหลังของเทควันโด (Swing Back Kick)

หมุนตัวไปทางที่จะเตะเปิดเท้า ยกสะโพกไปทางเท้าเป้าหมาย ออกแรงตวัดเท้า พร้อมพับเข่างอเพื่อใช้ส้นเท้าฟาดไปที่เป้าหมายที่ใบหน้า หรือเป้าหมายตามที่ต้องการ

7.เตะเกี่ยวของเทควันโด (Hook Kick) (Swing Back Kick)

ยกขาข้างที่เตะลักษณะแบบเดียวกับการเตะ Side Kick และตวัดเท้าออกด้านนอก และออกแรงตบผ่าเท้าหรือส้นเท้า เข้าหาเป้าหมาย หรือตวัดเท้ากลับมาตำแหน่งเดิม

 

5 นักกีฬาเทควันโดไทยที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกมาครอง

 • น้องวิว เยาวภา บุรพลชัย

นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ จากการแข่งขันในรุ่น 47-51 กิโลกรัม ที่ต่อมาเยาวภาได้เปลี่ยนกีฬาอาชีพไปเป็นกีฬาฟันดาบสากล เริ่มเล่นเทควันโดครั้งแรก ตั้งแต่อายุ 15 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี อาจารย์ครรชิต อมรภักดี เป็นผู้ฝึกสอนคนแรก และชเว ย็อง-ช็อก เป็นผู้ฝึกสอนในระดับทีมชาติไทย แต่ในปี พ.ศ. 2551 ก็ประกาศเลิกเล่นเทควันโด เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า จนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ส่วนการเป็นโค้ชให้กับทีมชาติไทยหรือไม่ เป็นเรื่องของอนาคต แต่ขอศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อน

 • น้องเล็ก” ชนาธิป ซ้อนขำ

เป็นนักเทควันโดหญิงชาวไทย ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม และได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันดังกล่าว โดยเป็นฝ่ายชนะนักเทควันโดจากประเทศกัวเตมาลา และในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2014 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ชนาธิปได้รับเหรียญทอง ในประเภทเทควันโดหญิงน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม เมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะ หลี่ เสี่ยวยี่ จากจีนไป 10-3 คะแนน

 • น้องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

เป็นนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทย[2] แชมป์เทควันโดโลกปี 2015 รุ่นไม่เกิน 46 กก.หญิง ซึ่งเป็นแชมป์เทควันโดโลกคนที่ 4 ของไทย และเจ้าของเหรียญทองแรกจากกีฬาเทควันโด รุ่นเยาวชนหญิง ไม่เกิน 44 กก. ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน หรือ มหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 2 ที่เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นนักกีฬาเทควันโดคนที่ 2 ของไทย ที่สามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันครั้งนี้ต่อจากวรวงษ์ พงษ์พานิช ซึ่งเป็นนักกีฬาเทควันโดคนแรกที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 1 ที่ประเทศสิงคโปร์

 • น้อมเทม เทวินทร์ หาญปราบ

นักเทควันโดชายทีมชาติไทย เป็นนักกีฬาเยาวชนคนที่ 11 ที่สามารถผ่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน หรือ มหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 2 จากนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยทั้งหมด 37 คนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเป็นการได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันให้กับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นนักกีฬาเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ หลังจากคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันเทควันโด รุ่นไม่เกิน 58 กก.ชาย มาครองได้สำเร็จ

 • สอง บุตรี เผือดผ่อง

เป็นนักกีฬาเทควันโดชาวไทย ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ 29 รุ่น 49 กิโลกรัม มีภาพยนตร์สั้นที่กล่าวถึงบุตรี เผือดผ่อง ในปี 2552 ไม่ทราบว่าใครสร้าง แต่คาดว่าสร้างโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ บุตรี เผือดผ่อง เคยถ่ายโฆษณาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งออกอากาศทางช่อง T-Sports

 

ติดตามบทความดีดีได้ที่ http://blackhawkpartners.co

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,

February 8th, 2019 by sbobetapac

การป้องกันตัวมีอะไร รู้จักศิลปะการต่อสู้ ในเอเชีย มีอะไรกันบ้าง

การป้องกันตัวมีอะไรการป้องกันตัวมีอะไร เดี๋ยวนี้เราได้ยินข่าวทำร้ายร่างกาย ปล้นชิงทรัพย์บ่อยมากเลย แถมเหยื่อก็มักเป็นสาวๆ ที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวอีก สมัยนี้โจรไม่รอให้มืดก็ออกปล้นกันแล้วด้วย! ไม่ใช่แค่สาวๆ นะ หนุ่มๆ ก็อาจเป็นอันตรายได้เหมือนกัน วันนี้เราเลยนำศิลปะการต่อสู้มาแนะนำเพื่อนๆ จะได้เรียนไว้ใช้ป้องกันตัวเอง ว่าแต่ถ้าเรามีมวยไทย ประเทศอื่นในเอเชียเขามีอะไรกันบ้างนะ อยากรู้ตามไปดูกันเลย

 • เทควันโด (Taekwondo) จาก ประเทศเกาหลี

มีใครรู้จัก ลี แดฮุน นักกีฬาเทควันโดจากเกาหลีบ้างไหมเอ่ย ต้องไม่มีใครไม่รู้จักศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้แน่ๆ เพราะเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงมากกก “เทควันโด” เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธ คำว่า “แท” (태) แปลว่า เท้า การโจมตีด้วยเท้า “คว็อน” (권) แปลว่า มือ การโจมตีด้วยมือ ส่วน “โท” (도) แปลว่า วิถีทาง รวมกันแล้ว เทควันโด จึงหมายถึง “วิถีการต่อสู้ป้องกันตัวโดยการใช้มือและเท้า” จากประวัติศาสตร์พบว่าเทควันโดมีรากฐานมาจาก คาราเต้ และศิลปะการต่อสู้จากจีน ผสมเข้ากับศิลปะการต่อสู้ของเกาหลี สมาคมเทควันโดที่เก่าแก่ที่สุด คือ Korea Taekwondo Association (KTA) ก่อตั้งขึ้นในปี 1959 เพื่อเป็นตัวแทนการร่วมมือกันของสถาบันสอนศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมทั้ง 9 แห่งในเกาหลี

 • หวิงชุน (Wing Chun) จาก ประเทศจีน

เพื่อนๆ หลายคนแน่เลยที่ไม่เคยได้ยินชื่อศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ สารภาพเลยว่ามินิมอร์เองก็เช่นกัน แต่ “หวิงชุน” เป็นศิลปะป้องกันตัวจากจีนที่มีประวัติน่าสนใจมากๆ เพราะ หวิงชุนเป็นศิลปะป้องกันตัวชนิดแรกที่ผู้หญิงเป็นผู้คิดขึ้น! นอกจากนั้นยังเป็นวิชาที่ดาราผู้โด่งดังทั่วโลกอย่าง “บรูซ ลี” ร่ำเรียนอีกด้วย ประวัติของวิชานี้ถูกเล่ากันแบบปากต่อปาก ทำให้ไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร จากตำนานเล่ากันว่า ผู้หญิงคนหนึ่งได้เห็นการต่อสู้ระหว่างงูและนกกระเรียน จึงนำลักษณะการต่อสู้นั้นมาพัฒนา และผสมเข้ากับกังฟูจากวัดเส้าหลิน จนเกิดเป็น “วิชาหวิงชุน” วิชานี้เริ่มเป็นที่รู้จักเนื่องจาก “ปรมาจารย์ยิปมัน” อาจารย์ผู้สอนมวยหวิงชุนให้บรูซ ลี และบรูซ ลี ดาราผู้โด่งดังที่ทำให้มวยหวิงชุนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

 • ฮับกีโด (Hapkido) จาก ประเทศเกาหลี

ศิลปะการต่อสู้อีกหนึ่งชนิดจากประเทศเกาหลีที่น่าสนใจมากๆ แอบกระซิบนิดนึงว่า ไอดอลอย่าง “แบคฮยอน วง EXO” และ “โชรง วง Apink” ก็เรียนวิชานี้นะจ๊ะ “ฮับกีโด” เป็นการต่อสู้แบบผสมผสาน ทั้งแบบมีอาวุธและมือเปล่า มีทั้งการล็อก การจับ การทุ่ม รวมทั้งเตะ ต่อยด้วย แถมใช้ได้ทั้งการต่อสู้ระยะไกล ระยะประชิด หรือบนพื้น วิชาฮับกีโด เป็นการดึงพลังจากข้างในมาใช้ และใช้การเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ให้เป็นประโยชน์ คำว่า “ฮับ” (합) แปลว่า การประสาน “คิ” (기) แปลว่า พลัง ความแข็งแรง จิตวิญญาณ “โท” (도) แปลว่า วิถีทาง ฮับกีโด จึงมีความหมายว่า “วิธีการต่อสู้และการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกัน”

 • ยูโด (Judo) จาก ประเทศญี่ปุ่น

“ยูโด” มีความหมายว่า “วิถีที่นุ่มนวล” ผู้ฝึกฝนยูโดจะถูกเรียกว่า ยูโดกะ (Judoka) ยูโดสร้างขึ้นโดย “จิโกโร่ คาโนะ” ชาวญี่ปุ่น ใช้ฝึกสอนด้านร่างกาย จิตใจ และคุณธรรม ซึ่งเดิม ยูโด ก็คือ ยูยิสสูของญี่ปุ่นนั่นเอง แต่เพราะยูยิสสูมีความอันตรายมาก ทำให้ฝึกฝนได้ไม่เต็มที่ เพราะอาจทำให้คู่ซ้อมบาดเจ็บ ถึงแม้ไม่ได้หมายถึงชีวิต แต่ก็อาจทำให้พิการ หรือบาดเจ็บหนัก เมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนไป ยูยิสสูก็ถูกปรับให้เข้ากับสภาพสังคม ทำให้เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีศีลธรรมมากขึ้น โดยการตัดทอนท่าที่อันตรายออก สอดแทรกสิ่งใหม่ และมีการสร้างมาตรฐานให้ยูยิสสู ก่อนจิโกโร่ คาโนะจะเปลี่ยนชื่อศิลปะการต่อสู้นี้เป็น “ยูโด” การปรับเปลี่ยนวิชาทำให้ผู้ฝึกซ้อมสามารถฝึกฝนต่อสู้กันได้อย่างเต็มที่ และได้ผลมากกว่าด้วย

 • มวยไทย (Muay Thai) จาก ประเทศไทย

ดูของประเทศอื่นกันไปแล้ว มาดูของบ้านเรากันบ้างดีกว่า เพราะ “มวยไทย” ก็มีชื่อเสียงไม่เบา ชาวต่างชาติมากมายอยากมาเรียนมวยไทยถึงถิ่นกำเนิด มวยไทยขึ้นชื่อเรื่อง “นวอาวุธ” คือ “ศาสตร์การโจมตีทั้งแปด” ได้แก่ สองมือ สองเท้า สองศอก และสองเข่า มวยไทย มีรากฐานมาจาก “มวยโบราณ” คำว่า “สำนักมวย” จะแตกต่างจาก ค่ายมวย ซึ่งเป็นสถานที่รวมผู้ที่ชื่นชอบการชกมวย เน้นการแลกเปลี่ยนเพื่อการประลองแข่งขัน สำนักมวยจะมีครูมวยที่มีชื่อเสียงและมีฝีมือโด่งดัง ครูมวยจะถ่ายทอดวิชามวยให้แก่ผู้ที่เหมาะสมเท่านั้น

มวยไทย เริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อ นายขนมต้ม ครูมวยอยุธยา ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยศึกที่พม่า และได้ประลองมวยกับชาวพม่าจนได้รับชัยชนะหลายครั้ง ทำให้ชาวพม่ารู้ว่ามวยไทยนั้นน่ากลัวไม่เบา จนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มวยไทยอยู่ในยุคเฟื่องฟู แต่สมัยนั้นยังใช้เชือกพันมือชกอยู่ จนมีการประลองหนึ่งที่คู่ต่อสู้โดนนักมวยไทยชกจนเสียชีวิต ทำให้มีการเปลี่ยนมาใส่นวมชกแทน ปัจจุบัน มวยไทยกลายเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและโด่งดังมาก แถมยังหาที่ฝึกฝนได้ง่ายด้วย นอกจากเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากแล้ว มวยไทยก็เป็นอีกหนึ่งวิชาป้องกันตัวที่น่ากลัวไม่เบาเลยล่ะ

การป้องกันตัวมีอะไร 10 อันดับ ศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุด

10. MMA (Mixed Martial Arts)

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสม คือ การต่อสู้ที่รวมเอาศิลปะการต่อสู้หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน อย่างเช่น มวยไทย มวยสากล ยูโด มวยปล้ำ คาราเต้ แชมโบ บราซิลเลี่ยน ยูยิสสู มีทั้งการเตะต่อย และการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ โดยมี รายการ อัลติเมท ไฟต์ติง แชมเปียนชิพ (Ultimate Fighting Championship) หรือ UFC ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม

9. Judo

เป็นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น โดยคะโน จิโงะโร ยูโดมีชื่อเต็มว่า โคโดกัง ยูโด เดิมเรียกว่า ยูยิสสู ซึ่งเป็นวิชาที่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีอาวุธด้วยมือเปล่า

8. Wing Chun

เป็นศิลปะการต่อสู้จีนแขนงหนึ่งในแบบของกังฟู หวิงชุน แตกต่างจากกังฟูแบบอื่นอย่างชัดเจน เป็นมวยที่ไม่ต้องใช้พละศึกษาหรือสุขศึกษามากนัก เหมาะสมกับสรีระของผู้หญิง ที่แรงกายอ่อนกว่าผู้ชาย แต่เน้นในการป้องกันตัวและจู่โจมในระยะสั้นแบบเชื่องช้า

7. Taekwondo

เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธของชาวเกาหลี คำว่า “แท” เท้าหรือการโจมตีด้วยเท้า; “คว็อน” มือหรือการโจมตีด้วยมือ; “โท”วิถีหรือสติปัญญา ดังนั้นเทควันโดโดยทั่วไป หมายถึง วิถีแห่งการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัว หรือการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัวอย่างมีสติ

6. Boxing

มวยสากลเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีมาแต่โบราณ โดยเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของทหารในสนามรบ และกลายเป้นเกมกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิคยุคโบราณ โดยที่นักมวยในยุคนั้นไม่มีการจำกัดน้ำหนัก ไม่สวมเครื่องป้องกันตัว และไม่จำกัดว่าต้องใช้ได้เพียงหมัด สามารถกัดหรือถองคู่ต่อสู้ได้ โดยไม่มีกติกามากนัก เพียงแต่นักมวยทั้งคู่ต้องถอดเสื้อผ้าให้หมดทั้งตัว เพื่อไม่ให้ซ่อนอาวุธเอาไว้

5. Kung Fu

เป็นศิลปะการต่อสู้ของจีน ในภาษาจีนกลางใช้คำว่า “วูซู” และเมื่อมีการแพร่ขยายออกไปกลายเป็น “กังฟู” ซึ่งเป็นตัวเลข การต่อสู้รูปแบบที่ได้มีการพัฒนากว่าหนึ่งศตวรรษในจีน

4. Karate

เป็นศิลปะการต่อสู้ถือกำเนิดที่โอะกินะวะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นการผสมผสานระหว่างการต่อสู้ของชาวโอะกินะวะและชาวจีน คาราเต้ได้เผยแพร่เข้าสู่ญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) เมื่อชาวโอะกินะวะอพยพเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น คาราเต้มักถูกเข้าใจผิดว่า เป็นการต่อสู้ด้วยการฟันอิฐ แต่ที่จริงแล้ว คือการต่อสู้ด้วยการใช้อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น กำปั้น เท้า สันมือ นิ้ว ศอก เป็นต้น แต่เมื่อถูกดัดแปลงเป็นกีฬาแล้วเหลือเพียงมือและเท้า

3. Krav Maga

คราฟมาก้า เป็นระบบการป้องกันตัว ของอิสราเอล ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในสงคราม ใช้อบรมในหน่วยราชการตำรวจทหาร ทั้งอเมริกาและยุโรป ใช้ในหลักสูตรการต่อสู้มือเปล่าของทหารในกองทัพอิสราเอล และไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้จึงไม่มีความสวยงาม เน้นการฝึกซ้ำในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดการตอบรับอัตโนมัติของร่างกายต่อ สภาวะคับขันต่างๆ

2. Muay Thai

มวยไทย เป็น ศิลปะการต่อสู้จากประเทศไทย ที่ใช้หมัด ศอก แขนท่อนล่าง เท้า แข้ง เข่า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ศีรษะ และลำตัวในการต่อสู้ ศิลปะการต่อสู้ลักษณะนี้ สามารถพบเห็นได้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกตัวอย่างเช่นประเทศกัมพูชาเรียกว่า ประดั่ญเซเรีย (Pradal Serey) หรือขอมมวย ส่วนประเทศลาวเรียก มวยลายลาว (มวยเสือลากหาง)

1. Brazilian Jiu-Jitsu

วิชาบราซิลเลี่ยน ยูยิสสูถูกพัฒนาต่อกันมาโดยบ่อยครั้งที่ถูกนำไปใช้ในการแข่งขัน Valetudo และในภายหลังได้ถูกนำมาสอนในต่างประเทศ และมีชื่อเสียงอย่างมากจากการแข่งขัน Ultimate Fighting Championship ในครั้งที่หนึ่ง ปัจจุบันวิชา บราซิลเลี่ยน ยูยิสสู ถูกแบ่งได้เป็นสองรูปแบบ คือ แบบต้นตำรับของตระกูลเกรซี่ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตัว และ ในแบบบราซิลเลี่ยน ยูยิสสู สมัยใหม่เพื่อการแข่งขัน

 

ติดตามบทความดีดีได้ที่ http://blackhawkpartners.co

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , , ,