February 11th, 2019 by sbobetapac

Taekwondo เทควันโด รู้จักประวัติความเป็นมาของกีฬาประจำชาติเกาหลี

Taekwondo

Taekwondo เทควันโด กีฬาประจำชาติเกาหลี ที่มีคนเล่นถึง 70 ล้านคน ใน 123 ประเทศทั่วโลก โดยมี 3 ล้านคนที่เป็นนักกีฬาในระดับสายดำ ความหมายของคำว่า เท (Tae) คือ การปะทะหรือโจมตีด้วยเท้า ควัน (Kwon) คือ การปะทะหรือโจมตีด้วยมือ และ โด (Do) คือ หลักการหรือศิลปะ ดังนั้นโดยรวมแล้ว เทควันโด (Taekwondo) หมายถึง ศิลปะหรือหลักการของการปะทะหรือโจมตีด้วยเท้าและมือ เป็นกีฬาที่ผสมผสานระหว่างการต่อสู้ การป้องกันตัวเอง กีฬา การออกกำลังกาย การฝึกสมาธิและปรัชญา

กีฬาเทควัน โด เป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศเกาหลี ที่มีประวัติที่ยาวนาน โดยทั่วไปรูปแบบของการฝึกมี 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกเป็นแบบฝึกเพื่อการทหารดั้งเดิม ขณะที่แบบที่สอง เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ที่มีเรื่องของความเร็วและการแข่งขันมากกว่า

ความสำเร็จและความก้าวหน้าของเทควันโดมีอย่างมากโดยเฉพาะหลังจากการอยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี ค.ศ. 1940-1945 เมื่ออาจารย์ ซอง คุก ดี แห่งสำนัก Teakyondo ได้สาธิตเทควันโดให้เห็นความแตกต่างจากกีฬาศิลปป้องกันตัวของจีนและญี่ปุ่น และมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนเทควันโด และสมาคม Korean Taekwondo Association (KTA) ได้ก่อตั้งขึ้น และต่อมามี 2 สมาคมเทควันโดในระดับนานาชาติเกิดขึ้น 2 สมาคมได้แก่ สหพันธ์เทควันโดนานาชาติ (International Taekwondo Federation: ITF) ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1966 ตามด้วย สหพันธ์เทควันโดโลก (World Taekwondo Federation: WTF) ในปี ค.ศ. 1973 และเทควันโดได้รับบรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม ในปี ค.ศ. 1974 และกีฬาโอลิมปิกเกมในปี ค.ศ. 2000 ปัจจุบันมีการแข่งขันตั้งแต่กีฬาโอลิมปิก เอเชียนเกม กีฬามหาวิทยาลัยโลก กีฬาในเครือจักรภพ กีฬาเอเชียใต้

ใน การแบ่งระดับความสามารถของนักกีฬาเทควันโด ใช้การแบ่งด้วยสายสี ที่มีความหมายและระดับความสามารถที่แตกต่างกัน ของแต่ละกลุ่มความสามารถ โดยทั่วไปตั้งแต่สายดำ (สายที่มีความสามารถสูงสุด) จนถึงสายขาว (เป็นสายการแข่งขันที่มีระดับต่ำที่สุด) อย่างไรก็ตามระบบของการเลื่อนชั้นและเข็มขัดมีความแตกต่างกันในแต่ละ โรงเรียนหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดเกณฑ์ในเรื่องนี้ที่แตกต่างกันไม่ตายตัวหรือเหมือนกันทั้งหมด การแบ่งตามอายุโดยสหพันธ์เทควันโดโลกและโอลิมปิกก็เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาเท ควันโด โดยกลุ่มแรกอายุระหว่าง 14-17 ขณะที่กลุ่มที่ 2 ระหว่างอายุ 18 ปีและสูงกว่า

ประวัติเทควันโดในไทย

ประวัติของเทควันโดในประเทศไทยมีไม่นาน นัก โดยช่วงแรกของการเข้ามาไม่ใช่เพื่อการแข่งขันเช่นในปัจจุบัน แต่เป็นการเข้ามาเพื่อใช้ฝึกทหารอเมริกันที่มารบในสงครามเวียตนาม ในช่วงปี พ.ศ. 2508 พร้อมๆกับกี่สอนให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ การสอนเทควันโดให้กับประชาชนไทยมีโดยตรงจากอาจารย์ซองคิยอง ในปี พ.ศ. 2516 และในปี พ.ศ. 2519 จึงได้ขยายการฝึกสอนไปยังโรงเรียนทหารและหน่วยทหารของไทย

สมาคม เทควันโดแห่งประเทศไทยได้มีการสถาปนาในปี พ.ศ. 2525 โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า สมาคมส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวเทควันโด และเปลี่ยนเป็นสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2528 พร้อมกับการเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์เทควันโดโลก และสหพันธ์เทควันโดเอเชีย และอื่นๆ อีกมากมาย มีการพัฒนาการฝึกซ้อมและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง จนนักกีฬาเทควันโดของไทยได้รับเหรียญทองแดง เหรียญเงินจาการแข่งขันโอลิมปิก และเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกเยาวชน
ผลงานและการดำเนินการของสมาคมฯ ทำให้กีฬาเทควันโดได้รับความสนใจและฝึกซ้อมจากเยาวชนไทยอย่างมาก มีโรงเรียนฝึกสอนมากมายกระจายไปทั่วประเทศ เป็นอีกชนิดกีฬาที่ไม่มีการได้เปรียบ เสียเปรียบในการแข่งจากการที่เทควันโดใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักเป็นเกณฑ์ในการ พิจารณาเช่นเดียวกับมวยสากลหรือยูโด อย่างไรก็ตามการตัดสินโดยผู้ตัดสินก็ยังคงเป็นปัญหาที่คาใจนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ปกครองอยู่เป็นระยะๆ

การ บริหารจัดการที่ดี มาตรฐานของการสอน และการจัดการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน จะช่วยให้กีฬาเทควันโดยิ่งมีชื่อเสียงและได้รับความสนใจจากคนไทยมากขึ้น

 

Taekwondo เทควันโด  ประโยชน์ของการเล่นเทควันโด

1.พัฒนาเรื่อง การทรงตัว เพราะเมื่อกำลังยกขาเตะ เด็กจะยืนเพียงขาเดียว
2.พัฒนาเรื่อง ความยืดหยุ่น และ ความคล่องตัว เรื่องจาก เทควันโด เน้นเตะสูง และการหมุนตัวเตะ
3.พัฒนาเรื่อง กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และระบบข้อต่อ เนื่องจากต้องกระโดด ต้องเตะ ต่อย มือ เท้าต้องกระทบเป้าเตะ ส่วนระบบข้อต่อได้จากการปัด การหมุนข้อมือ หมุนตัว
4.พัฒนาเรื่องระบบการหายใจ และช่วยพัฒนาระบบเผาผลาญอาหาร เพราะเป็นกีฬาที่ต้องการเคลื่อนไหว และต่อเนื่อง เคลื่อนที่เร็ว
5.เสริมสร้างความเชื่อมั่น และบุคลิกภาพ รวมทั้งพัฒนาเรื่อง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
6.ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่น ข้อต่อต่างๆ มีการเคลื่อนไหว
7.ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และหัวใจสูบฉีดเลือดได้ดี

ประโยชน์เมื่อได้ฝึกเล่นเป็นประจำ

การเล่นกีฬาเกือบทุกประเภทจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยกันทั้งนั้น แต่สิ่งสำคัญถ้าอยากให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราจำเป็นต้องเล่นกีฬาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และแต่ละครั้งไม่ควรน้อยกว่า 30 นาที ก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่กับการเล่นกีฬา และสำหรับกีฬาเทควันโดถ้าเราฝึกฝนเป็นประจำก็จัดได้ว่าเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงได้ไม่แพ้กีฬาหรือการออกกำลังกายประเภทอื่นกันเลย สำหรับประโยชน์ทั่วไปที่

เราจะได้รับจากการเล่นกีฬาเทควันโดนั้น พอจะสรุปได้ดังนี้

1. เพื่อทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เพราะการเล่นกีฬาเทควันโด เราต้องใช้การเคลื่อนไหวเกือบทุกส่วนของร่างกาย จึงมีผลทำให้กล้ามเนื้อกระชับและแข็งแรง โดยเฉพาะแขนขาเพราะท่าของกีฬาเทควันโดจะเป็นในลักษณะท่าเตะและท่ายืดแขนไปข้างหน้า รวมทั้งใช้ในการปัดป้องคู่ต่อสู้ และในระหว่างการฝึกจะต้องมีการฝึกจังหวะการหายใจและการเปล่งเสียง จึงมีส่วนในการช่วยทำให้ปอดทำงานดีขึ้น ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น ทำให้ระบบภายในร่างกายโดยเฉพาะระบบเลือดไหลเวียนดี และร่างกายสามารถได้รับออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้อย่างเต็มที จึงมีส่วนในการช่วยทำให้ร่างกายของเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

2. ช่วยในการฝึกสมาธิ โดยเฉพาะถ้าใครฝึกเพื่อใช้ในการแข่งขัน เรื่องของสมาธิจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก SBOBET เพราะเราต้องคอยจับดูการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งขันอยู่เสมอๆ ตลอดเวลาในการแข่งขัน นอกจากนี้การฝึกสมาธิยังมีส่วนในการช่วยทำให้สมองมีความจำดี ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

3. เป็นวิชาป้องกันตัว เพราะจริงๆ แล้วก่อนที่เทควันโดจะถูกบรรจุเป็นกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเกือบทุกประเภทนั้น เทควันโดคือศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่า ของประเทศเกาหลีมาก่อน และต่อมาจึงได้มีการแพร่หลายไปเกือบทั่วโลก และได้รับนิยมจากผู้คนเป็นจำนวนมาก จึงมีการบรรจุศิลปะป้องกันตัวเทควันโดเป็นกีฬาประเภทหนึ่งในเกมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและในระดับโลก

4. ช่วยในการผ่อนคลายความตรึงเครียดในอารมณ์และจิตใจ ทำให้ผู้ฝึกนอนหลับสนิท และเป็นคนใจเย็นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี

5. เป็นการฝึกการมีระเบียบวินัย และความอดทนไปพร้อมๆ กัน จึงเป็นกีฬาที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ ที่กำลังเจริญเติบโต

 

ข้อดีของการเล่นกีฬาเทควันโด

  • เทควันโดช่วยเสริมพัฒนาด้านการทรงตัว เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ความเชื่อมั่นในตัวเอง
  • เทควันโดช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ข้อต่อส่วนต่างๆ ให้มีความแข็งแรง มีความยืดหยุ่น และคล่องตัวมากขึ้น
  • เทควันโดช่วยส่งผลต่อระบบหายใจ ทำให้อวัยวะภายในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย และมีสุขภาพที่แข็งแรง
  • เทควันโดช่วยเสริมสร้างสมาธิให้ดีขึ้น และมีระเบียบวินัย
  • เทควันโดช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ ให้เด็กรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
  • เทควันโดเป็นกีฬาที่สามารถใช้ป้องกันตัวในชีวิตประจำวันได้
  • เป็นการฝึกใช้ไหวพริบ ช่วยให้เด็กสามารถรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

จุดมุ่งหมายของการเล่นกีฬาเทควันโด

กีฬาเทควันโดมีเปิดสอนกันอย่างกว้างขวาง มีสถานที่สอนกันอยู่หลายแห่ง รวมไปถึงในสถาบันการศึกษาบางแห่งก็เปิดสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นกีฬาที่สามารถเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ที่สำคัญยังเป็นกีฬาที่มีประโยชน์หลายอย่าง และยังช่วยฝึกทักษะต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้สายตา การหายใจ การเคลื่อนไหวต่างๆ โดยเฉพาะสำหรับเด็กจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงทำให้มีผู้ปกครองหลายท่านที่สนใจส่งบุตรหลานมาทำการฝึกฝนตั้งแต่ยังเล็ก และถ้าตั้งใจจริงในการฝึกฝนกีฬาเทควันโดก็จัดเป็นกีฬาที่มีประโยชน์ไม่แพ้กีฬาประเภทอื่นเช่นกัน

1. เพื่อเป็นศิลปะในการป้องกันตัว อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเทควันโดเป็นกีฬาที่เริ่มมาจากศิลปะการป้องกันตัวแบบมือเปล่า ก่อนที่จะนำมาบรรจุเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง จึงมีผู้สนใจฝึกไว้เพื่อป้องกันตัวและเป็นการออกกำลังกายไปพร้อมๆ กัน

2. เพื่อเป็นการออกกำลังกาย เพราะท่าที่ใช้สำหรับการฝึกเทควันโด จะมีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกายยืดหยุ่นได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และเจริญเติบโตดีขึ้น โดยเฉพาะในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต และยังเป็นการฝึกสมาธิช่วยให้สมองพัฒนาไปได้ดีเพราะเราต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ในระหว่างการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาถ้าสมาธิไม่ดีพออาจเกิดพลาดท่าในระหว่างการแข่งได้ ท่าที่ใช้ในการฝึกยังอาศัยหลักในการเปล่งเสียงเป็นการช่วยบริหารปอด ทำให้ออกซิเจนไหลเวียนดีขึ้น ช่วยให้สมองผ่อนคลาย จึงสามารถช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดี

3. เพื่อเป็นการศึกษาและเรียนรู้วิธีการเล่น เนื่องจากเทควันโดเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม ทำให้บางครั้งหลายคนที่เลือกเล่นกีฬาประเภทนี้ เพราะมีความอยากรู้ในกฎกติกาและวิธีต่างๆ ในการเล่น และสำหรับบางคนการเล่นกีฬาหลากหลายประเภทก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่น่าสนใจ และยังเป็นวิธีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

4. เพื่อเป็นเกมการแข่งขัน เพราะเทควันโดจัดเป็นเกมเล่นกีฬาที่ได้รับความนิยมกันไปทั่วโลกดังที่กล่าวมาแล้ว และยังเป็นกีฬาที่ถูกบรรจุไว้เกือบทุกโปรแกรมการแข่งขัน SBO ทำให้ผู้ที่มีใจรักกีฬาในด้านนี้สนใจในการฝึกซ้อมเพื่อลงแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันในประเทศไทยก็มีการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจสามารถฝึกซ้อมและทำการแข่งขันเพื่อแข่งกันทั่วไปในระดับประเทศและในระดับโลกเช่นเดียวกัน

 

ติดตามบทความดีดีได้ที่ http://blackhawkpartners.co

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,